Author picture

BASES 9º PREMIO DOMINGO FONTÁN (CONVOCATORIA 2024-2025)

PREMIO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA “DOMINGO  FONTÁN”

REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO – UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

www.usc.es                         www.economicadesantiago.org

CONVOCATORIA 2024-2025

No marco da colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago, de conformidade co convenio marco subscrito entre ambas as entidades, estas acordan convocar o premio de investigación histórica ”Domingo  Fontán”, de acordo coas seguintes

BASES

OBXECTIVO: Mediante a convocatoria deste premio preténdese fomentar o estudo e a investigación de particulares e colectivos, baseados na investigación histórica, paleográfica, xeográfica, artística, arqueolóxica, científica, social, económica, arquivística, patrimonial, bibliográfica ou calquera outro campo fundamentado no patrimonio e documentación da R. S.E.A. P.S., ou baseado no período e no motivo de creación da mesma ou sobre a cidade de Santiago de Compostela centrado nos séculos XVIII,  XIX e  XX.

CARACTERÍSTICAS DO PREMIO: Establécese unha contía económica de dous mil euros (2.000,00 €), coa retención fiscal correspondente, de premio para a obra gañadora, garantíndose ademais a súa publicación. Neste sentido, o gañador/ora está obrigado a ceder os dereitos de edición e publicación do traballo ás entidades convocantes, comprometéndose o gañador/ora a colaborar na edición do texto de acordo coas normas que se establezan para a súa publicacióncomo a corrección de erros, revisión de probas de imprenta, etc…

REQUISITOS:

            Dos traballos:

  •  Deberán ser traballos inéditos.
  • Estarán redactados en galego ou en castelán.
  • A súa extensión deberá ser entre 75 e 200 páxinas en Din A-4, a unha soa cara, contabilizando as notas, bibliografía, táboas, gráficos e imaxes como páxinas e coas seguintes características: tipo letra ARIAL, tamaño letra 12, interlineado 1,5. O texto debe enviarse encadernado e ademais unha copia dixital en formato  word.
  • Se o traballo inclúe material gráfico, este deberá ser orixinal do autor ou contar coas autorizacións pertinentes de reprodución.
  • Deberán presentarse sen firma nun sobre branco e pechado que levará escrito por fóra o título do traballo e no seu interior os datos persoais do autor ou autora (dirección completa, número de teléfono ou dirección de correo electrónico), a fotocopia do documento oficial de identidade así como acreditación da súa condición de investigador/investigadora.

Dos participantes:

  • Poderán concursar persoal investigador, investigadores e investigadoras en formación ou posgraduados e posgraduadas.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: Este premio ten carácter bianual, e o prazo para a presentación dos traballos será desde o 2 de setembro de 2024 ata o 30 de setembro de 2025.

LUGAR DE PRESENTACIÓN: Os traballos deberanse enviar á dirección da Real  Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago. Praza Salvador Parga, 4 -1º. 15704 Santiago de Compostela. A copia en formato word enviarase ao seguinte e-mail: correo@economicadesantiago.org.

RESOLUCIÓN: O fallo do premio farase público no mes de decembro do ano 2025.

XURADO: Está integrado por:

–           Vicerreitora de Comunicación, Cultura e Servizos da USC.

–           Decano da Facultade de Xeografía e Historia da USC

–           Director do Departamento de Historia Económica da USC

–           Responsable de publicacións do Consorcio de Santiago

–           Presidente da  R. S.E.A. P.S.

–           Secretario da  R. S.E.A. P.S.

INCOMPATIBILIDADE: Non poderán optar ao premio os membros do xurado, así como os seus familiares, calquera que sexa o seu grao de parentesco.

DITAME:

•          Unha vez analizados todos os traballos, as decisións do xurado adoptaranse por maioría simple, sen voto de calidade.

•          O premio poderá ser declarado deserto no caso de que os traballos presentados non se consideren axustados aos obxectivos do mesmo.

•          O ditame farase público a través do BOV da USC, así como nas páxinas web de ambas as institucións e noutros medios.

•          Do mesmo xeito, o autor/a premiado recibirá unha comunicación por escrito na que se lle dará conta da resolución do xurado.

•          As decisións así adoptadas serán inapelables.

ACEPTACIÓN DAS BASES: A simple presentación de propostas para optar o premio, implica o coñecemento e a plena aceptación das bases da convocatoria.

PUBLICIDADE: Esta convocatoria e a súa resolución serán difundidas a través dos medios das institucións convocantes e xerais.

RETIRADA DE ORIXINAIS NON PREMIADOS: Os participantes non premiados poderán solicitar mediante escritó dirixido á Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago,  Praza Salvador Parga, 4 -1º. 15704 Santiago de Compostela, a devolución dos orixinais presentados.

Compartir Noticia

Facebook
WhatsApp
Email
Twitter
LinkedIn