Estatutos

Estatutos da RSEAPS

Foron elaborados polos fundadores e presentados ao Consello de Castela. Sufriron algúns cambios, como a denominación, non se chamaría “Sociedade Económica do Reino de Galicia”, pola posibilidade de que se creasen Sociedades noutras cidades galegas, como aconteceu na Coruña, Lugo e Pontevedra; realizáronse outras modificacións nos Estatutos para adaptalos ao modelo matritense.
Os Estatutos fan referencia á SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, denominación que se recuperó coa incorporación do termo REAL. A Real aprobación expídese mediante Cédula do 9 de setembro de 1784: “polo que aproba os Estatutos que se insire para o réxime e goberno da Sociedade Económica de Amigos da Patria da Cidade de Santiago, que recibo baixo a miña Real protección. ; e dispoño que os ditos Estatutos sexan gardados e cumpridos en todo e para todo na forma que neles se expresa e contén, polos particulares que actualmente e en diante sexan pertencentes á dita Sociedade”.